Formularz reklamacyjny

 

Bambusowa Chata sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 503

04-028 Warszawa

NIP: 1133013515

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………….… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………..…… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe żądam:

  • wymiany towaru na nowy,
  • nieodpłatnej naprawy towaru,
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………
  • odstąpienia od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko/nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………..

…………………………………………………….                                               …………………………………..                       

                      Data                                                                                                          Podpis