Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Bambusowa Chata sp. z o.o.

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 503

04-028 Warszawa

NIP: 1133013515

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ………………………………………………………..

…………………………………………………….                                               ………………………………………………….                       

                      Data                                                                                                          Podpis